Chen Junyuan et al., 1985

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Chen Junyuan, Qian Yiyuan, Lin Yaokun, Zhang Junming, Wang Zhihao, Yin Leiming and Erdtmann, B.-D., 1985: Study on Cambrian-Ordovician boundary strata and its biota in Dayangcha, Hunjiang, Jilin, China. In: Contribution to the Calgary Cambrian-Ordovician Boundary Meeting, p.1-137, pl.1-33; China Prospect Publishing House, Beijing, China.