Vozzhennikova, 1967

From dinoflaj3
Revision as of 14:05, 2 December 2016 by Maintenance script (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1967: Iskopaemye peridinei Yurskikh, Melovykh i Paleogenovykh otlozheniy SSSR. 347 p., 121 pl.; Izdatelstvo Nauka, Moscow, U.S.S.R. (Translation: Lees and Sarjeant, 1971.)