Vozzhennikova, 1967

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1967: Iskopaemye peridinei Yurskikh, Melovykh i Paleogenovykh otlozheniy SSSR. 347 p., 121 pl.; Izdatelstvo Nauka, Moscow, U.S.S.R. (Translation: Lees and Sarjeant, 1971.)