Andreeva-Grigorovich and Savitskaya, 1993

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Andreeva-Grigorovich, A.S. and Savitskaya, N.A., 1993: Novy vidi dinotsist z Paleogenovikh vidkladiv deyakikh regioniv Ukraini, Rosii ta Kazakhstanu. Paleontologicheskii Sbornik, v.29, p.43-46, pl.1-2. (In Russian with English summary.)