Grigorovich, 1971

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Grigorovich, A.S., 1971: Mikrofitoplankton melovykh i paleogenovykh otlozhenii severnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelei Prirody, Biulleten, Otdel Geologicheskii, v.46, no.2, p.83-98, pl.1-3.