Volkova and Golub, 1985

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Volkova, N.A. and Golub, I.N., 1985: Novye akritarkhi verkhnego kembriya Leningradskoy Oblasti (Ladozhskaya Svita). Paleontologicheskii Zhurnal, v.19, no.4, p.90-98, pl.7-8. (Published English translation dated 1986 in Paleontological Journal, Scripta Technica Inc. v.19, no.4, p.99-109, pl.7-8.)