Vozzhennikova, 1961

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1961: K voprosu o sistematike iskopayemykh Peridiney. Akademiya Nauk SSSR (Doklady Earth Science Sections), v.139, no.6, p.1461-1462. (Published English translation dated 1963 in Doklady of the Academy of Sciences of the U.S.S.R., Earth Science Sections by the American Geological Institute, v.139, nos. 1-6, p.852-853.)