Vozzhennikova, 1963

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1963: Klass Peridineae (Dinoflagellateae). Peridinei, ili dinoflagellaty. In: Kiselev, A. (editor), Tip Pyrrophyta. Pirrofitovye Vodorosli; in: Vakhrameeva, V.A., Radchenko, G.P. and Tachmadzhana, A.L. (editors), Tip Pyrrophyta. Pirrofitovye Vodorosli. Vodorosli, Mochoobraznie, Psilofitovie, Plaonovidnie, Chlenistostebelnie, Paporotniki; in Orlov, A. (editor), Osnovy Paleontologii, v.14, p.171-186.