Vozzhennikova and Sheshegova, 1989

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F. and Sheshegova, L.I., 1989: Palaeodinophysis gen. et sp. n. iz devona Rudnogo Altaya (unikal'naya nakhodka iskopayemykh dinoflagellyat). Doklady Akademii Nauk SSSR, v.307, no.2, p.442-445. [Published English translation dated 1991: Palaeodinophysis gen. et sp. n. from the Devonian of the Rudnyy Altay (a unique find of dinoflagellate fossils); Transactions (Doklady) of the USSR Academy of Sciences, Earth Science Sections, p.227-230; Wiley - Scripta Technica, Inc., New York, U.S.A.]