Vozzhennikovia tenera

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

"tenera" (Krutzsch, 1962, p.44, pl.11, figs.20–22; text-fig.1e) Lentin and Williams, 1976, p.67.  Holotype: Krutzsch, 1962, pl.11, figs.20–22.  NOW Geiselodinium.  Originally Deflandrea?, subsequently Vozzhennikovia, thirdly Dioxya, fourthly (and now) Geiselodinium.  Age: middle Eocene.

Parent: Vozzhennikovia